KrotoFEST

1.

Pod koniec 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications skończyła opracowywanie całościowej strategii marki terytorialnej dla miasta Krotoszyn. Założenia strategii zostały zawarte w Strategii promocji miasta Krotoszyn, która składa się z części: Audyt sytuacji zastanej promocji miasta oraz Strategia marki Krotoszyn, jak też Strategia budowy produktów promocyjnych miasta Krotoszyn.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy wnikliwy audyt. W wyniku różnorodnych badań oraz spotkań z różnymi gremiami mieszkańców miasta stwierdzono, iż to sami krotoszynianie, aktywnie działający po sąsiedzku, w atmosferze przyjaźni, stanowią najważniejszy kapitał miasta.

Na tym zasobie oparliśmy całą Strategię Promocji. Odwołuje się ona do fundamentalnego dzisiaj na świecie trendu: rozwoju społeczności lokalnej (community development). Jego istotą jest założenie, iż po okresie rozwijania infrastruktury różnego typu, dobrze rozwijające się miasta – powinni inwestować w swoich mieszkańców i ich jakość życia.

Taką właśnie perspektywę rozwoju przyjęto w Krotoszynie. Miasto będzie mocno wspierało ruch sąsiedzki, bardzo liczne organizacje pozarządowe – w perspektywie rozwoju zaawansowanych metod partycypacji społecznej i zdrowego stylu życia. Innymi słowy, wszystkie te trendy pozwoliły wypracować dla Krotoszyna innowacyjną koncepcję zrównoważonego sąsiedztwa, zgodnie z którą priorytetem stają się więzi łączące lokalną społeczność w zakresie wspólnego, oddolnego wdrażania, poprawiającej jakość życia, koncepcji zrównoważonego rozwoju. Sąsiedzi (mieszkańcy miasta) wspólnym wysiłkiem tworzą rzeczywistość, w której najważniejszą wartością jest drugi człowiek, a także kształtują przyjazną, zrównoważoną oraz harmonijną przestrzeń. Dzięki połączeniu tej idei oraz tożsamości mieszkańców Krotoszyna powstała unikalna marka miasta otwartego, zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym, przyjaznego, zachęcającego do współpracy.

Istotę marki miasta streszcza przyjęty slogan: Krotoszyn. Współ-działamy oraz przyjęte wartości: współpraca, wspólnota, przedsiębiorczość oraz kreatywności.

Głównym narzędziem wdrażania wypracowanej koncepcji jest KrotoFEST – Festiwal Aktywnych Sąsiadów wraz z licznymi modułami, które sprawiają, że zrównoważony ruch sąsiedzki rozwija się w mieście przez cały rok.

Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do typowych miejskich imprez, KrotoFEST w bardzo niewielkim stopniu jest festiwalem impresaryjnym. Zdecydowany prym wiedzie w nim aktywne angażowanie samych mieszkańców, którzy przez cały rok przygotowują swoje wystąpienia. W perspektywie kilku lat KrotoFEST ma być największym w Polsce festiwalem organizowanym z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, podczas którego mieszkańcy będą mogli prezentować osiągnięcia organizacji sąsiedzkich działających w mieście, wymieniać doświadczenia z działaczami lokalnych społeczności z terenu województwa, a docelowo z całej Polski, a także aktywnie spędzać czas z najbliższymi w ramach realizacji różnych wymiarów zrównoważonego sąsiedztwa.

Uzupełnieniem Festiwalu Aktywnych Sąsiadów mają być całoroczne działania w ramach produktu Kreuj Krotoszyn, czyli aktywności angażujących mieszkańców w rozwój miasta i społeczności sąsiedzkich poprzez takie działania jak – przykładowo –  spotkania mieszkańców na licznych świętach ulic, warsztaty z profesjonalistami uczącymi świadomej partycypacji, zasad zdrowego stylu życia itp. Dopełnieniem działań w ramach produktu Kreuj Krotoszyn jest Krotoszyńskie Centrum Aktywnych Sąsiadów, wydzielone z istniejącego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, mające być centrum koordynującym wszelkie działania wokół promocji marki oraz sprawującym pieczę nad projektami związanymi z działalnością sąsiedzką, a także – a może przede wszystkim – promującym zrównoważone sąsiedztwo.

Wypracowana przez nas marka dla Krotoszyna ilustruje nasze nowe podejście do budowy marek terytorialnych. Dobra strategia marki musi przekraczać standardowe działania z zakresu planowania tożsamości, czy posługiwania się bardziej lub mniej znanymi nośnikami reklamy i public relations. W naszym podejściu – musi to być koncepcja holistyczna, tzn. musi przenikać wszelkie sfery funkcjonowania miasta. Innymi słowy, powinna nie tylko określać koncepcje i narzędzia promocji, ale w ogóle wytyczać kierunki strategicznego rozwoju miasta.

Zob. wiadomości lokalne oraz galerię z prezentacji założeń marki.

2.

Niezwykle rzadkim zdarzeniem – w perspektywie praktyki zarządzania marką w polskich miastach – było zamówienie u nas przez Władze Krotoszyna cyklu szkoleń wdrażających założenia marki dla urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie marką, a także warsztatów z zakresu tematów marki – dla liderów organizacji pozarządowych. Odbyły się dwie tury szkoleń oraz dwie tury warsztatów. Najciekawsze były warsztaty podczas których symulowaliśmy funkcjonowanie zaawansowanych technik partycypacyjnych: oceny partycypacyjnej oraz warsztatów przyszłościowych. Niewątpliwie będzie to miało dalekosiężne skutki w aktywizacji społeczności Krotoszyna oraz wdrażania zasad zrównoważonego sąsiedztwa.

3.

[SIW]

Zob. list refenencyjny z Krotoszyna – kreacja marki.

Anita Nowak & Ania Szokalska

19 listopada 2013

Krotoszyn. Współ-pracujemy! – Case study.

1. Pod koniec 2012 roku Agencja Metamorphosis Brand Communications skończyła opracowywanie całościowej strategii marki terytorialnej dla miasta Krotoszyn. Założenia strategii zostały zawarte w Strategii promocji miasta Krotoszyn, która składa się z części: Audyt sytuacji zastanej promocji miasta oraz Strategia marki Krotoszyn, jak też Strategia budowy produktów promocyjnych miasta Krotoszyn. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy wnikliwy audyt. W wyniku różnorodnych badań oraz spotkań z różnymi gremiami mieszkańców miasta stwierdzono, iż to sami krotoszynianie, aktywnie działający po sąsiedzku, w atmosferze przyjaźni, stanowią najważniejszy kapitał miasta. Na tym zasobie oparliśmy całą Strategię Promocji. Odwołuje się ona do fundamentalnego dzisiaj na świecie trendu: rozwoju społeczności lokalnej (community development). Jego istotą jest założenie, iż po okresie rozwijania infrastruktury różnego typu, dobrze rozwijające się miasta – powinni […]