Oferta – społeczna strategia rozwoju

Istota oferty

Społeczna strategia rozwoju (SST) to nowy typ dokumentu strategicznego, będący efektem nowego paradygmatu w planowaniu lokalnego rozwoju. Zawiera ona zestaw rozwiązań strategicznych dotyczących kluczowych współcześnie sfer rozwojowych, jak np. zrównoważony, inteligentny rozwój, integralnie rozumiana jakość życia mieszkańców, aktywny, zdrowy styl życia itp. Istotą dokumentu jest przedstawienie rozwiązań, będących wynikiem pogłębionej współpracy (techniki deliberacyjne) urzędników, ekspertów i samych mieszkańców - w perspektywie potrzeb korzystających z planowanych rozwiązań (społeczność lokalna). Nie chodzi więc o tradycyjną strategię rozwoju, czyli dokument planowany najczęściej tylko przez urzędników i ekspertów, w perspektywie "twardych", wąsko rozumianych czynników rozwojowych (czynniki organizacyjne, infrastrukturalne itp.).

Produkty

Społeczna strategia zrównoważonego rozwoju


Istota produktu: raport przedstawiający koncepcje kompleksowych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców w kontekście realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do tradycyjnych strategii - my planujemy wdrożenie nie tyle "twardych" rozwiązań infrastrukturalnych, ile raczej nowego, "zielonego" stylu życia. Chodzi nam nie o zmianę parametrów środowiskowych, ile o poprawę jakości życia mieszkańców. Pracujemy w ścisłej współpracy z różnymi grupami społeczności lokalnej. Planujemy rozwiązania kompleksowe: rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi zrównoważonego modelu życia, rozwiązania organizacyjne, programy rozwojowe, promocyjne itp. Odwołujemy się do światowych rozwiązań w zakresie stylu życia LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability).

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, wykłady i warsztaty wprowadzające, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport strategii wraz z założeniami promocji koncepcji, harmonogram

Znaczenie: dokument definiujący nowy model funkcjonowania gminy \ miasta - rozwój jakości życia sprzyjającej zrównoważonemu stylowi życia mieszkańców w perspektywie lokalnych problemów i wyzwań. Uzupełnia lokalną strategię zrównoważonego rozwoju. Dokument o fundamentalnym znaczeniu dla planowania nowoczesnego rozwoju terytorialnego.

Społeczna strategia aktywności i zdrowia


Istota produktu: raport przedstawiający koncepcje kompleksowych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców w kontekście realizacji zdrowego, aktywnego, czyli witalnego stylu życia na danym terenie. W przeciwieństwie do tradycyjnych strategii - nasza strategia jest, w dużej mierze, przygotowana przez samą społeczność lokalną - dla siebie samej, w oparciu o naszą zaawansowaną metodologię warsztatów deliberacyjnych. Planujemy rozwiązania kompleksowe: rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywności \ zdrowiu, rozwiązania organizacyjne, programy rozwojowe, ale także odwołujemy się do światowych rozwiązań w zakresie witalnego stylu życia.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, wykłady i warsztaty wprowadzające, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport strategii wraz z założeniami promocji koncepcji, harmonogram

Znaczenie: dokument definiujący nowy model funkcjonowania gminy \ miasta - rozwój jakości życia sprzyjającej aktywnemu, zdrowemu stylowi życia. Uzupełnia strategię rozwoju sportu i promocji zdrowia. Dokument o fundamentalnym znaczeniu dla planowania nowoczesnego rozwoju terytorialnego.

Społeczna strategia kultury i kreatywności


Istota produktu: raport przedstawiający koncepcje rozwoju lokalnej społeczności i poprawy jakości życia poprzez różne formy sąsiedzkiej kreatywności. Wchodzą w rachubę działania o charakterze artystycznym, hobbystycznym, majsterkowania, nieprofesjonalnego uprawiania nauki. Planujemy zatem nie tyle rozwój kultury i sztuki zinstytucjonalizowanej, ale wymiar tzw. partycypacyjnej kultury. Razem z mieszkańcami planujemy poprawę rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych, ale też gminne \ miejskie programy, działania informacyjne i promocyjne. Zakładamy wdrożenie nowych rozwiązań od poziomu ulicy i dzielnicy, do gminy i miasta.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, wykłady i warsztaty wprowadzające, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport strategii wraz z założeniami promocji koncepcji, harmonogram

Znaczenie: dokument definiujący ważny wymiar rozwoju społeczności lokalnej i poprawy jakości życia: aktywne formy kultury i kreatywności sąsiedzkiej. Strategia uzupełnia lokalną strategię rozwoju kultury instytucjonalnej. Dokument o fundamentalnym znaczeniu dla planowania nowoczesnego rozwoju terytorialnego.

Zapytaj także o produkty:

Forma oferty

Kompleksowa strategia

  • pełna metodologia danego produktu
  • wnikliwa diagnoza sytuacji zastanej
  • kompleksowe rozwiązania
  • efekt: cykl warsztatów, profesjonalny raport

Konsulting bieżących problemów

  • konsulting doraźnych problemów
  • brak pogłębionej analizy sytuacji zastanej
  • rozwiązania w kontekście problemu
  • efekt: spotkanie, draft strategii
Napisz do nas w sprawie oferty dot. tego segmentu oferty

Inspiracje

Styl życia LOHAS

Witalny styl życia

lohas2
lohas15
lohas12
lohas8
lohas9
lohas21
lohas19
lohas7
09-04-13-ACTIVE-LIFESTYLE-WP
Father playing football with children
Healthy life
active-lifestyle_zps5d016ab3
battery_park_city_around_the_block_the_lifestyle_5a
Family day at Jenny Wiley_050811_2256
ML_SB_Side_med_Wellness_Active_41
Sunday Afternoon Bike Ride