Oferta – promocja terytorialna

Segmenty oferty promocja terytorialna:

Diagnostyka terytorium


Oferty z działu "diagnoza terytorium" są koniecznym wstępem do budowy marki miejsca. Bez dobrego zrozumienia cech, tożsamości, zastanych form prowadzenia promocji, głównych grup docelowych itp. strategia promocji i mark nie jest możliwa. Warto podkreślić znaczenie uchwycenia unikalnej lokalnej tożsamości, co jest zadaniem ważnym w ogóle dla rozwoju danego terytorium. Dlatego też element ten oferujemy jako samodzielny produkt: diagnoza lokalnej tożsamości, pozostałe zaś produkty najczęściej wchodzą w skład strategii marki. Warto podkreślić, że mamy ogromne doświadczenie w diagnozowaniu i analizowaniu podmiotów terytorialnych. Wykonaliśmy dotąd ponad 30 różnych opracowań z tego zakresu.

Diagnoza lokalnej tożsamości


Istota produktu: raport przedstawiający mapę unikalnych cech - w kategoriach wpływających na markę - oraz profil tożsamości Państwa miejsca, jako unikalnej jednostki terytorialnej, ale też społeczno-kulturowej. Następnie - na podstawie pogłębionej analizy eksperckiej tych cech i zasobów, a także cyklu warsztatów deliberacyjnych z kluczowymi grupami mieszkańców - określamy kapitały promocyjne miejsca, czyli zestaw wyróżników tożsamości miejsca, których potencjał promocyjny został potwierdzony - w kontekście rokujących kategorii promocyjnych, w odniesieniu do konkurencji oraz trendów światowych. Raport przygotowujemy zgodnie z własną, sprawdzoną metodologią place identity equty (TM).

Zawartość: wykład wprowadzający, audyt sytuacji zastanej, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport analizy tożsamości

Znaczenie: Dokument o fundamentalnym znaczeniu dla zbudowania silnej marki. Pełni także ogromna rolę w budowie lokalnej świadomości, autoidentyfikacji z miejscem. Ma znaczny wpływ na wzrost kapitału społecznego.

Zobacz także produkty:

Audyt pozycji marki

Draft przedstawiający wyniki audytu i analizy dot. faktycznie wykorzystywanych wyróżników miejsca i ich wpływ na pozycje marki wobec konkurencji.

Audyt tożsamości wizualnej

Draft w zakresie tożsamości wizualnej organizacji samorządowej / marek terytorialnych – proponujemy przeprowadzać osobny audyt tożsamości wizualnej instytucji oraz produktów promocyjnych.

Analiza trendów

Draft dot. osadzenia marki w aktualnych trendach rozwojowych dla kategorii, w której marka funkcjonuje. Tworzymy także rekomendacje rewitalizacji marki poprzez powiązanie z ważnymi trendami.

Badanie wizerunku zastanego

Raport przedstawiający wyniki badań ilościowych dot. wizerunku zastanego terytorium. Badamy np. siłę skojarzeń, treść skojarzeń, lojalność wobec marki itp.
Napisz do nas w sprawie oferty dot. diagnozy terytorium

Strategia marki terytorialnej

Strategia marki terytorialnej jest najważniejszym elementem w tym dziale naszej oferty. Szczególnie promujemy model strategii społecznej, która opiera się na metodologii, która jest wynikiem 12 lat naszych doświadczeń w budowie marek terytorialnych - metodologia place brand maker.. Oprócz całościowych pakietów strategii - proponujemy także węższe moduły, które można traktować jako uzupełnienie do wcześniej zbudowanych założeń promocji marki.

Wszystkie nasze rozwiązania oparte są na najnowszej wiedzy światowej w budowaniu marek terytorialnych; wszystkie też zostały wielokrotnie sprawdzone w polskich realiach. Co także ważne, nasza metodologia budowy marek opiera się na funkcjonalnych modułach, dzięki czemu można zaplanować budowę systemu promocyjnego w kilku krokach – na miarę możliwości Państwa gminy \ miasta \ powiatu. Mamy w budowie marek terytorialnych ogromne doświadczenie - wykonaliśmy dotąd ponad 15 różnych opracowań dla różnych miejsc z tego zakresu (zob. portfolio).

Strategia marki terytorialnej - model ekspercki


Istota produktu: raport przedstawiający długofalową koncepcję marki miejsca, w kontekście wyróżnionych kapitałów promocyjnych, ale także: konkurencji oraz trendów światowych. Koncepcja będzie zdefiniowana wg. innowacyjnej metodologii DNA marki, czyli kodu genetycznego marki. Składają się na niego m.in. jej unikalne wyróżniki, zasady funkcjonowania, długofalowe konstanse komunikacyjne, charakter emocjonalny, styl wizualny (feel & look) i inne wymiary, tworzące - w rezultacie - jej unikalną, pogłębioną osobowość. Dokument przygotowany z udziałem władz miasta oraz lokalnych liderów opinii.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej wraz z analizą kapitałów promocyjnych, sesje strategiczne z liderami opinii, raport strategii zawierający opis koncepcji marki, założenia jej długookresowej promocji oraz zasady implementacji do możliwych produktów promocyjnych

Znaczenie: dokument definiujący esencję marki miejsca - w kontekście dalszej budowy produktów promocyjnych. Marka opracowana w modelu eksperckiego zarządzania. Dokument będący fundamentem profesjonalnej, racjonalnej, oszczędnej promocji.

Strategia marki terytorialnej - model społeczny


Istota produktu: raport przedstawiający długofalową koncepcję marki miejsca, w kontekście wyróżnionych kapitałów promocyjnych, ale także: konkurencji oraz trendów światowych. Koncepcja będzie zdefiniowana wg. innowacyjnej metodologii DNA marki, czyli kodu genetycznego marki. Składają się na niego m.in. jej unikalne wyróżniki, zasady funkcjonowania, długofalowe konstanse komunikacyjne, charakter emocjonalny, styl wizualny (feel & look) i inne wymiary, tworzące - w rezultacie - jej unikalną, pogłębioną osobowość. Dokument przygotowany w oparciu o cykl warsztatów deliberacyjnych, z szerokim udziałem różnych grup społeczności lokalnej.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej wraz z analizą kapitałów promocyjnych, cykl warsztatów deliberacyjnych, raport strategii zawierający opis koncepcji marki, założenia jej długookresowej promocji oraz zasady implementacji do możliwych produktów promocyjnych, innowacyjny dokument: księga marki.

Znaczenie: dokument definiujący esencję marki miejsca - w kontekście dalszej budowy produktów promocyjnych. Marka opracowana w modelu społecznym, tj. z dużym udziałem społeczności lokalnej realnie wspierającej budowę marki (model local governance). Dokument będący fundamentem profesjonalnej, oszczędnej promocji regionu w najnowszym modelu partycypacji i kooperacji społecznej.

Zobacz także produkty:

System nazewniczy

Draft w zakresie namingu, czyli struktury nazw marki.

Feel & look marki

Draft w zakresie charakteru emocjonalnego i stylu wizualnego marki. Dostosowujemy styl marki do najnowszych trendów i oczekiwań odbiorców.

Architektura marki

Draft dotyczący portfela marek. Tworzymy relacje miedzy poszczególnymi markami, submarkami, produktami, liniami itp.

Strategia komunikowania marki

Raport definiujący zasady przełożenia strategii marki na długookresowe reguły wykorzystania kanałów i narzędzi komunikowania marki interesariuszom
Napisz do nas w sprawie oferty dot. strategii dla twojej marki

Zarządzanie marką terytorialną

Zarządzanie marką terytorialną to proces wielomodułowy. W naszym podejściu oznacza faktyczne wdrażanie - wypracowanych w poprzednich segmentach - założeń strategicznych marki. Najważniejsze tu produkty to strategie marki i produktów promocyjnych dla głównych grup odbiorców promocji: mieszkańców, turystów, inwestorów, świata biznesu. W ramach tych strategii budujemy kompletny system wdrażania i zarządzania markowymi produktami. Zgodnie z najnowszymi trendami brandingowymi marka powinna mieć jak najściślejsze więzi z odbiorcami; więzi budowane nie tylko na podstawie jej rozumienia, ale jeszcze bardziej na podstawie jej doświadczania. Dlatego też planując jakikolwiek aspekt wdrażania Państwa marki bierzemy pod uwagę aspekty racjonalne (poznawcze) oraz emocjonalne (doświadczeniowe). Dążymy do synergii wszystkich wymiarów oddziaływania marki. Także w tej sferze mamy ogromne doświadczenie - zbudowaliśmy dotąd blisko 50 różnych produktów dla wielu miejsc (zob. porfolio).

Strategia marki i produktów promocyjnych - do społeczności lokalnej


Istota produktu: raport przedstawiający zasady przełożenia koncepcji marki miejsca na system markowych produktów promocyjnych, kluczowych wydarzeń, eventów, submarek itp. - przeznaczonych dla wiodących grup społeczności lokalnej. Raport definiuje - niezwykle dzisiaj ważny - wymiar promocji wewnętrznej. Planowane przez nas produkty promocyjne zawsze ściśle wynikają z DNA marki. Są przy tym bardzo oryginalne, ale zarazem powiązane z ważnymi trendami rozwojowymi, tak aby umożliwić wpisanie promocji miejsca w szeroki kontekst działania innych miejsc, organizacji, ważnych osób i środowisk. Dokument przygotowany z udziałem samorządowców oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, sesje strategiczne z przedstawicielami lokalnej społeczności, raport strategii zawierający szczegółowy opis koncepcji produktów promocyjnych, ew. submarki, oraz założenia ich długookresowej promocji

Znaczenie: dokument definiujący zasady wdrażania marki miejsca w kontekście kluczowych grup społeczności lokalnej. Dokument będący fundamentem profesjonalnego, oszczędnego zarządzania promocją wewnętrzną miejsca.

Strategia marki i produktów turystycznych


Istota produktu: raport przedstawiający zasady przełożenia koncepcji marki miejsca na system markowych produktów promocyjnych, kluczowych wydarzeń, eventów, submarek itp. - przeznaczonych dla potencjalnych grup turystów. Nie musi przy tym chodzić tylko o turystów krajobrazowych. Wykorzystujemy wiele współczesnych trendów turystyki, w świetle których praktycznie dla każdego miejsca da się zaplanować promocję turystyczną. Przykładamy wielką wagę, aby produkty promocyjne były bardzo oryginalne, ale zarazem powiązane z ważnymi trendami rozwojowymi, tak aby umożliwić wpisanie promocji miejsca w szeroki kontekst działania organizacji, firm (rynków), ważnych osób i środowisk. Dokument przygotowany z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, sesje strategiczne z przedstawicielami lokalnej społeczności, raport strategii zawierający szczegółowy opis koncepcji produktów promocyjnych, ew. submarki, oraz założenia ich długookresowej promocji

Znaczenie: dokument definiujący zasady wdrażania marki miejsca w kontekście ciekawych trendów turystycznych oraz potencjalnych turystów. Dokument będący fundamentem profesjonalnego, oszczędnego zarządzania promocją turystyczną miejsca.

Strategia marki gospodarczej \ promocji inwestycyjnej


Istota produktu: raport przedstawiający zasady przełożenia koncepcji marki miejsca na system markowych produktów promocyjnych, submarek itp. - przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz wewnętrznych i zewnętrznych środowisk biznesowych. Raport definiuje koncepcję marki gospodarczej i \ oraz zasady promocji inwestycyjnej - w zgodzie z założeniami DNA marki miejsca. Planujemy submarkę, produkty promocyjne tak, aby przedstawić gospodarcze \ biznesowe kapitały promocyjne miejsca. W planowaniu promocji inwestycyjnej posługujemy się międzynarodowymi standardami, spełniającymi oczekiwania inwestorów z różnych części świata. Zawsze staramy się wpisać promocję gospodarczą \ inwestycyjną miejsca w szeroki kontekst działania organizacji, ważnych osób i środowisk biznesowych. Dokument przygotowany z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli lokalnej społeczności i biznesu.

Zawartość: analiza sytuacji zastanej, sesje strategiczne z przedstawicielami lokalnej społeczności, raport strategii zawierający szczegółowy opis koncepcji produktów promocyjnych oraz dobór właściwych narzędzi ich promocji. Promocja inwestycyjna zawiera także opis reguł współpracy z inwestorami na bazie międzynarodowych standardów.

Znaczenie: dokument definiujący zasady wdrażania marki miejsca w kontekście kluczowych grup biznesowych. Dokument będący fundamentem profesjonalnego zarządzania promocją gospodarczą \ inwestycyjną miejsca.

Zobacz także produkty:

Koncepcja kampanii promocyjnej marki

Raport zawierający kreacje zintegrowanej kampanii promocyjnej marki – konstanse komunikacyjne i wizualne – w ścisłej łączności ze strategicznymi założeniami marki

Rebranding marki terytorialnej

Raport dot. zmiany marki. Jest tu wiele opcji. Zmiany może wymagać cała marka lub tylko poszczególne jej elementy. Oferujemy więc rebranding całościowy, lub dotyczący tylko pewnych modułów: rebranding cząstkowy.

Plany operacyjne

Raport dot. krótkoterminowych (rocznych) planów operacyjnych w zakresie wdrażania marki terytorialnej. Planujemy konkretne działania komunikacyjne dla Działów / Referatów Promocji – w świetle strategii promocji / strategii marki oraz innych dokumentów strategicznych.

Pakiet marka terytorialna w Internecie

Jest to całościowy pakiet: od strategii obecności marki w Internecie, przez różnego typu kampanie promocji marki w oparciu o to medium, do innowacyjnych narzędzi promocyjnych (aplikacje, specjalistyczne strony www itp.)
Napisz do nas w sprawie oferty dot. zarządzania twoją marką

Forma oferty:

Nasza oferta może mieć kilka form realizacji, ze względu na wagę problemów oraz zaawansowanie metodologiczne:

Kompleksowa realizacja strategii

  • pełna metodologia danego produktu
  • wnikliwa diagnoza sytuacji zastanej
  • kompleksowe rozwiązania w kontekście konkurencji
  • efekt: profesjonalny raport, (ew. księga marki)

Konsulting bieżących problemów

  • konsulting konkretnych problemów
  • brak pogłębionej analizy sytuacji zastanej
  • rozwiązania w kontekście problemu
  • efekt: spotkanie, draft strategii